nl-NLen-GB
ImageShowImageShowImageShow

Garantievoorwaarden

 1. FloorTeq B.V.  is verantwoordelijk voor verborgen gebreken in materialen of fabricage
 2. De garantie loopt over een periode van 5 jaar vanaf het tijdstip van de aankoop van het product. De factuur geldt als bewijsmiddel.
 3. FloorTeq B.V. dient correct geplaatst te zijn volgens de bovenstaande voorschriften. De garantie wordt verleend bij normaal gebruik. Vochtige en natte ruimtes zijn uitgesloten van garantieverstrekking.
 4. Vloerstroken met zichtbare gebreken mogen in geen geval geplaatst worden. Deze kunnen binnen de veertien dagen na vaststelling kosteloos omgeruild worden bij uw FloorTeq B.V. verdeler. Wanneer stroken met zichtbare gebreken in de vloer verwerkt zijn, valt dit niet onder deze garantiebepalingen.
 5. Een gelakte fineervloer is onderhevig aan normale slijtage, deze valt niet onder de garantie. Abnormale slijtage valt wel onder deze garantie. Uitgesloten zijn: krassen, impactschade, vochtschade, gevolgschade, beschadigingen door verkeerd gebruik of onderhoud, ongelukken.
 6. Wanneer u meent een gebrek aan uw FloorTeq B.V. vloer te hebben, dat onder de voorwaarden van deze garantiebepalingen valt, dient u dit binnen de 14 dagen na het vaststellen van deze schade  schriftelijk  mee te delen aan uw FloorTeq B.V. verdeler, samen met een kopie van de aankoopfactuur.
 7. De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen, dus niet op arbeidsloon, bijkomende materialen en alle andere gevolgschade.
 8. Bij een geschil voortvloeiend  uit de garantie op FloorTeq B.V. kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies  uit zal brengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overgekomen.
 9. De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
 10. In geval van toekenning van de garantie zullen de defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht het betreffende product niet meer leverbaar zijn dan zal  voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd.

Garantie  uitsluitingen:

 • Indien de vloer niet is gelegd volgens de leginstructie.
 • De gebreken reeds zichtbaar waren voor het leggen van de vloer.
 • Defecten en/of gebreken zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.
 • Defecten en/of gebreken zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is, alsmede het negeren van onderhoudsinstructies of waarschuwingen.
 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de panelen door veranderende klimaatomstandigheden, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/ of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag,en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, meubels, stenen, zand, huisdieren etc.

Download onze garantievoorwaarden