nl-NLen-GB
ImageShowImageShowImageShow

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN FLOORTEQ B.V.

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. FloorTeq: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, FloorTeq BV, gebruiker van deze Algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Bunde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24282201 en bij de Belastingdienst geregistreerd met BTW-identificatienummer NL806366576B02.
 2. Koper: de Consument, alsmede iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die met FloorTeq contracteert c.q. beoogt te contracteren, dan wel een Overeenkomst op afstand met FloorTeq sluit.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie FloorTeq een Overeenkomst, dan wel een Overeenkomst of afstand heeft gesloten.
 4. Algemene (verkoop)voorwaarden/Voorwaarden: de onderhavige bepalingen.
 5. Overeenkomst: iedere tussen FloorTeq en de Koper c.q. Consument gesloten Overeenkomst (op afstand).
 6. Overeenkomst of afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door FloorTeq georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Zaken tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van FloorTeq, anders dan ik het kader van een Overeenkomst op afstand.
 8. Zaken: alle stoffelijke objecten waarop de Overeenkomst betrekking heeft en/of in voorkomende gevallen de door FloorTeq te verrichten werkzaamheden of diensten.
 9. (Af)Levering: het in het kader van de Overeenkomst door of namens FloorTeq feitelijk ter beschikking stellen van Zaken aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde.
 10. Herroepingsrecht: de aan de Consument geboden mogelijkheid om de Overeenkomst of afstand binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde Zaken te ontbinden.
 11. Website: de Website van FloorTeq waarop de Overeenkomst of afstand tot stand wordt gebracht: www.floorteq.nl.

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene (verkoop)voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van FloorTeq en alle met FloorTeq gesloten Overeenkomsten (op afstand).
 2. Voordat de Overeenkomst of afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de Overeenkomst of afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij zij op schrift zijn gesteld en namens de directie van FloorTeq voor akkoord zijn ondertekend.
 4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van de Koper slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn exclusief van toepassing wanneer getwijfeld wordt of er sprake is van strijd met de inkoopvoorwaarden van de Koper.

ARTIKEL 3. |  OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de Overeenkomst op afstand, voor welke gevallen artikel 4 toepasselijk is.
 2. Offertes van FloorTeq zijn vrijblijvend en kunnen altijd door FloorTeq worden herroepen, ook wanneer de Offertes een termijn voor aanvaarding bevatten.
 3. De Koper kan de Offerte uitsluitend schriftelijk aanvaarden. De Koper dient de door FloorTeq meegezonden bevestiging van de Offerte voor akkoord te tekenen en binnen 8 dagen na datum verzending aan FloorTeq terug te sturen. Bij overschrijding van deze termijn van 8 dagen staat het FloorTeq alsnog vrij de schriftelijke bevestiging te aanvaarden en te bepalen dat een Overeenkomst met de Koper tot stand is gekomen.

ARTIKEL 4. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een Zaak wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod op de Website vermeld.
 2. Op de Website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Zaken. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De Overeenkomst of afstand komt tot stand op het moment dat het door de Koper aanvaarde aanbod door FloorTeq langs elektronische weg is bevestigd en de Koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden.
 4. De door FloorTeq langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door  FloorTeq is verzonden.

ARTIKEL 5. |  PRIJZEN

 1. Voordat de Overeenkomst of afstand wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren Zaken vermeld, inclusief btw en alle overige kosten. Op de Website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De door FloorTeq, anders dan in het kader van een Overeenkomst op afstand, vermelde prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren die tijdens de onderhandelingen en/of het uitbrengen van de Offerte bekend waren. Hierbij kan worden gedacht aan in- en uitvoerrechten en soortgelijke heffingen, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
 3. Indien één of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigt voordat de Aflevering plaatsvindt, heeft FloorTeq het recht om de prijzen redelijkerwijs aan te passen. Bij elke Overeenkomst, waaronder begrepen Levering op aanvoer, zal wijziging van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst is gebaseerd, FloorTeq het recht geven de prijs aan te passen of de Offerte te herroepen dan wel de Overeenkomst te ontbinden. In die gevallen is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening van de gewijzigde prijs binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvindt en FloorTeq uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.
 4. FloorTeq heeft het recht de prijzen onmiddellijk aan te passen conform een verandering in de wettelijke prijsbepalende factoren.

ARTIKEL 6. |  RISICO

 1. Indien FloorTeq schriftelijk heeft bevestigd dat Zaken DDP (delivery duty paid), franco, inclusief rechten worden geleverd, dan reizen deze Zaken voor rekening en risico van FloorTeq. Artikel 10.1 van deze Voorwaarden blijft onverkort van toepassing. Daarbij komt het risico van verlies en beschadiging van de Zaken steeds voor rekening van de Koper. Indien andere levercondities van toepassing worden verklaard, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Wanneer Zaken op grond van de overeengekomen levercondities voor rekening en risico van de Koper reizen, dan is de Koper er verantwoordelijk voor zich voor dit risico te verzekeren.
 2. Indien FloorTeq het vervoer regelt, is lid 1 van dit artikel onverkort van toepassing.

ARTIKEL 7. |  AFLEVERING/ LEVERTIJDEN

 1. Wanneer in Offertes, bevestigingen of in het aanbod op de Website levertijden zijn opgenomen of overeengekomen, zijn dit nimmer fatale termijnen. Levertijden dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door FloorTeq.
 2. Bij overschrijding van de levertijd, dient de Koper FloorTeq schriftelijk in gebreke stellen en daarbij tegelijkertijd FloorTeq een redelijke termijn voor de nakoming geven.
 3. Overschrijding van de levertijd verplicht FloorTeq niet tot enige vergoeding van schade geleden door de Koper en/of een derde. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen uit deze of een andere Overeenkomst niet na te komen of op te schorten.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft FloorTeq het recht een order in haar geheel dan wel, na het opeenvolgend beschikbaar komen van de Zaken, in gedeelten te leveren. Als FloorTeq de Koper voor iedere deellevering afzonderlijk factureert, is de Koper verplicht de afzonderlijke facturen te betalen in overeenstemming met artikel 15.
 5. De Koper is altijd verplicht de geleverde Zaken in ontvangst te nemen en direct te lossen. Als Zaken niet binnen 3 uur na Aflevering in ontvangst worden genomen, worden zij opgeslagen op de plaats die daarvoor in de Overeenkomst, wet of naar algemeen gebruik is aangewezen. Opslag door FloorTeq is voor rekening en risico van Koper.

ARTIKEL 8. | HERROEPINGSRECHT BIJ DE OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De Overeenkomst of afstand tussen de Consument en FloorTeq kan door de Consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de Zaken, zonder opgave van redenen worden ontbonden.
 2. De Consument die gebruik maakt van het Herroepingsrecht kan de Overeenkomst of afstand ontbinden overeenkomstig de door FloorTeq verstrekte instructies, dan wel middels een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Zo spoedig mogelijk nadat FloorTeq in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst of afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal FloorTeq de ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het Zaak en de verpakking. De Consument zal het Zaak slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Zaak wenst te behouden. Het Herroepingsrecht vervalt indien de Zaken behandeld zijn met schoonmaak- of andere bewerkingsmiddelen, dan wel indien de Zaken anderszins onderhevig zijn geweest aan invloeden die de oorspronkelijke staat van de Zaken hebben beïnvloed. Indien de Consument van het Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Zaak onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan FloorTeq retourneren.
 4. Retournering van de Zaken dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de Overeenkomst of afstand door FloorTeq is bevestigd.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de Zaken voor zijn rekening.
 6. De Consument, die gebruik maakt van het Herroepingsrecht, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst of afstand, terugontvangen.

ARTIKEL 9. |  HOEVEELHEID

 1. Indien FloorTeq in Offertes, bevestigingen of in het aanbod op de Website het woord “circa” (“ca.”) gebruikt, mag de afgeleverde hoeveelheid maximaal 10% afwijken van de in de Offerte, bevestiging of in het aanbod op de Website opgegeven hoeveelheid.
 2. De Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf verplicht zich om voor het teveel geleverde bij te betalen conform de afgesproken factuurprijs.

ARTIKEL 10. | KWALITEIT EN BEWERKING

 1. FloorTeq is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken vanaf het moment dat deze haar magazijn of het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats verlaten.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bewerkingen van de Zaak, zoals zagen en drogen, voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. De Koper dient de geleverde Zaken op aantal te controleren. De op de vrachtbrief, afleveringsbon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij manco’s onmiddellijk door de Koper op het ontvangstbewijs zijn vermeld. De Koper is vervolgens verplicht de manco’s binnen 8 dagen na constatering per aangetekende brief, fax of e-mail aan FloorTeq te melden tezamen met een gedetailleerd overzicht van de betreffende manco’s. Bij melding per fax of e-mail dient de Koper een ontvangstbevestiging respectievelijk een leesbevestiging te bewaren.
 2. Klachten over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaak dienen uiterlijk binnen 8 dagen na Aflevering van de Zaak door de Koper aan FloorTeq te worden gemeld per aangetekende brief, fax, of e-mail.
 3. Afwijkingen met betrekking tot aan de Zaken inherente eigenschappen bieden nimmer grond voor reclame, waaronder begrepen afwijkingen en verschillen in de kleur van houtproducten.
 4. De Koper stelt FloorTeq in de gelegenheid de Zaken na Aflevering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de klachten al dan niet gegrond zijn. De Koper kan niet meer klagen over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken na gehele of gedeeltelijke verwerking van de Zaken.
 5. Wanneer de bewuste Zaken zich niet in het magazijn van FloorTeq bevinden, dienen zij door de Koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. In dat geval rust op de Koper de verplichting om voor de Zaken zorg te dragen. Tevens dient de Koper zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.
 6. Een klacht geeft de Koper niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 7. De Koper wordt geacht de Zaak in goede staat te hebben aanvaard, tenzij hij zich conform dit artikel beklaagt.
 8. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of afstand dienen binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij FloorTeq. De bij FloorTeq ingediende klacht wordt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 12. | GARANTIE

 1. FloorTeq staat er voor in dat de geleverde Zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De garantie op geleverde Zaken is beperkt tot de eventuele termijn die daartoe is overeengekomen. De vorige zin laat de wettelijke rechten van Consumenten onverlet.
 3. Indien de Zaak binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal FloorTeq het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal FloorTeq het Zaak kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal FloorTeq het aankoopbedrag van de gebrekkige Zaak retourneren.
 4. De garantie vervalt indien het gebrek van de Zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan FloorTeq is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde bewerking, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Zaken. Voorts is garantie in ieder geval in de volgende gevallen uitgesloten:
 • indien de vloer niet is gelegd volgens de leginstructie;
 • de gebreken reeds zichtbaar waren vóór het leggen van de vloer;
 • defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht;
 • defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is, alsmede het negeren van onderhoudsinstructies of waarschuwingen;
 • het optreden van optische gebreken ontstaan door het vervormen van de panelen door veranderende klimaatomstandigheden, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/ of slijtageverschijnselen van de afwerklaag;
 • vlekken of mechanische schade van het oppervlak (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag, en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, meubels, stenen, zand, huisdieren etc.
 1. Wanneer door FloorTeq voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de Koper, indien en voor zover geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. FloorTeq streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hierbedoelde kosten.

ARTIKEL 13. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Wanneer tekortkomingen naar de aard van de prestatie voor rekening van FloorTeq komen, heeft FloorTeq de keuze uit de volgende alternatieven:
 • FloorTeq vervangt de ondeugdelijke Zaak nadat de Koper deze aan haar heeft teruggezonden, of;
 • FloorTeq vergoedt de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak.
  FloorTeq is niet verplicht tot het repareren van de geleverde Zaak.
 1. Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil hebben niet tot gevolg dat FloorTeq haar verplichtingen niet behoorlijk is nagekomen.
 2. De Koper is verplicht FloorTeq in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen en dient hiertoe de nodige medewerking te verlenen.
 3. FloorTeq is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig of anderszins onjuist gebruik van de geleverde Zaken door de Koper dan wel derden.
 4. FloorTeq is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze Voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FloorTeq aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan FloorTeq toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van FloorTeq mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans op dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van FloorTeq wordt uitgekeerd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FloorTeq één jaar.
 4. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van FloorTeq, zal de Koper FloorTeq vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met het gebruik van de door FloorTeq geleverde Zaken.

ARTIKEL 14. | ANNULERING/OPSCHORTING

 1. Bij tekortkomingen van FloorTeq welke haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder het geval dat FloorTeq niet kan leveren omdat haar toeleveranciers haar daartoe niet in staat stellen, zal de leveringsplicht worden opgeschort voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.
 2. Wanneer de levertijd naar verwachting van FloorTeq wordt verlengd met meer dan 3 maanden, of wanneer nakoming alsnog geheel onmogelijk blijkt, dan heeft FloorTeq het recht de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel te annuleren. FloorTeq is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door FloorTeq, is de Koper verplicht het evenredige gedeelte van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.
 3. Bij iedere tekortkoming van de Koper heeft FloorTeq het recht al haar bestaande verplichtingen ten opzichte van de Koper met onmiddellijke ingang op te schorten totdat de Koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 4. FloorTeq heeft het recht alvorens van haar kant na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Koper te verlangen wanneer naar het oordeel van FloorTeq aannemelijk is dat de Koper zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

ARTIKEL 15. |  BETALING

 1. De Koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van een Overeenkomst op Afstand indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 2. Bij de Overeenkomst op afstand dient een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte betaalgegevens onverwijld ter kennis te worden gebracht van FloorTeq.
 3. Het bepaalde in de volgende leden is niet van toepassing op de Overeenkomst op afstand, voor zover in het kader van deze Overeenkomst vooruitbetaling plaatsvindt.
 4. Tenzij de Koper binnen de in lid 6 van dit artikel bepaalde termijn betaalt, kan de factuur worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% op het totale factuurbedrag.
 5. Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van de factuur komen voor rekening van de Koper.
 6. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de Koper onmiddellijk in verzuim.
 7. De Koper is, afgezien van de in lid 1 genoemde kredietbeperkingstoeslag, een rentevergoeding verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte daarvan dat de Koper met betaling in gebreke blijft.
 8. Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door FloorTeq zijn overeengekomen.
 9. De Koper kan bij betaling geen korting op het factuurbedrag in mindering brengen. Tevens is de Koper niet bevoegd om een al dan niet opeisbare korting van zijn kant te verrekenen met een factuur van FloorTeq.
 10. De Koper is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die FloorTeq heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de Koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.
 11. Bij niet tijdige betaling is de door de Koper verschuldigde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de Koper verschuldigde bedrag (bestaande uit de hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en vertragingsrente). Indien de Koper handelt als Consument worden de buitengerechtelijke kosten, in afwijking van de vorige zin, berekend volgens de Wet Incassokosten.
 12. Onverminderd het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid, dient de Koper, indien een rechter of een arbiter/bindend-adviseur de Koper een kostenveroordeling oplegt die lager is dan de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten, het verschil alsnog aan FloorTeq te voldoen op eerste verzoek van FloorTeq daartoe.

ARTIKEL 16.  |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het eigendom van de door FloorTeq geleverde Zaak gaat pas op de Koper over als hij alles heeft voldaan wat FloorTeq op grond van de Overeenkomsten met de Koper en de in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 2. Wanneer sprake is van zaaksvorming doordat de Koper de ontvangen Zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, be- of verwerkt, wordt FloorTeq automatisch eigenaar van deze zaken. De Koper houdt in alle gevallen deze zaken automatisch voor FloorTeq totdat de eigendom conform lid 1 op hem overgaat.
 3. Mocht FloorTeq ondanks het bepaalde in lid 2 de eigendom toch verliezen, dan verleent de Koper op verzoek van FloorTeq alle vereiste medewerking die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende Zaken ten behoeve van FloorTeq.
 4. De Koper is, ondanks het bepaalde in het eerste lid, bevoegd Zaken die hij van FloorTeq heeft ontvangen te verkopen en door te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij echter steeds dat de Koper zijn kopende wederpartij ruim voor de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis stelt van het eigendomsvoorbehoud van FloorTeq.
 5. FloorTeq heeft altijd het recht aan de Koper de voorwaarde te stellen dat hij de Zaken pas verkoopt en (af)levert na vestiging van een bezitloos pandrecht ten behoeve van FloorTeq.
 6. De in lid 4 genoemde bevoegdheid van de Koper vervalt wanneer de Koper nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming van zijn verplichtingen tegenover FloorTeq. Deze bevoegdheid herleeft - met terugwerkende kracht - wanneer de Koper zijn achterstallige verplichtingen alsnog nakomt.
 7. Zolang het eigendom van de geleverde Zaken niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet bevoegd die Zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

ARTIKEL 17. |  VERPANDING/CESSIE

            Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van haar vorderingen op de Koper is de Koper op verzoek  van FloorTeq verplicht mee te    werken aan de (op verzoek van FloorTeq: openbare) verpanding en/of cessie van alle vorderingen die de Koper bezit of op enig moment zal bezitten.

ARTIKEL 18. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen, inclusief kort gedingen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene (verkoop)voorwaarden en/of Overeenkomsten waarop deze Algemene (verkoop)voorwaarden van toepassing zijn.
 2. De in lid 1 bedoelde geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Rotterdam, behoudens indien en voor zover enig geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.
 3. Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de internationale regels voor de uitlegging van handelstermen (Incoterms 2000) met aanvullingen van de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 4. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FloorTeq niet toegestaan deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te nemen of te gebruiken.

 

© Alle rechten voorbehouden FloorTeq B.V. 2014

 

Download onze algemene voorwaarden